เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
Untitled Document
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดน่าน
ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน เรืออันเป็นอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในล้านนา

น่าน....เป็นหนึ่งใน 8 ของกลุ่มจังหวัดเอกลักษณ์ล้านนาแท้ๆ และตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ทำให้กล่าวได้ว่า น่านเป็นดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก น่านเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีวัฒนธรรมอันสูงค่า มีธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบ ในอ้อมกอดของขุนเขาและต้นไม้เขียวชอุ่ม มีบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง บริเวณโดยรอบสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้นานาชนิด กลมกลืมกับลักษณะของพื้นที่ที่เ็ป็นหุบเขา เสมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่ มีอากาศหนาวเย็น ด้วยเสน่ห์หลายอย่างของเมืองน่าน ทำให้หลายคนที่ผ่านมาเยือนยังคงจดจำและอยากที่จะกลับมาเยือนเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้...อีกสักครั้งหนึ่ง

     น่านเป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น ๖๔ พระองค์ น่านเดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพระยาภคา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ บริเวณที่ราบตำบลศิลา-เพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.๑๙๐๒ พระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๑ แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พระยาผากอง ราชบุตรพระยาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน

     แม่น้ำน่านเสมือนเส้นเลือดของชาวน่าน มีต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งไหลขึ้นเหนือไปทางอำเภอทุ่งช้าง แล้วไหลลงใต้ไปยังอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอเวียงสา หลังจากนั้นไหลลงไปยังจังหวัดอื่น คือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ พิจิตร จึงไปรวมกับแม่น้ำยมที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ ร้อยละ ๔๐ ของลำน้ำน่านนั้น หล่อเลี้ยงลำน้ำเจ้าพระยา อยู่ห่างจากกรุงเทพ ๖๖๘ กิโลเมตร

น่าน จังหวัดเล็กๆ ติดชายแดนฝั่งลาวเหนืือ

ืน่าน..เมืองแห่งขุนเขา

    น่านมีพื้นที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนัก ประมาณเกือบ 11,500,000 ตารางกิโลเมตร หรือราว 7 ล้านไร่กว่าๆ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาและเนินเขาที่เป็นแบบลอนลูกคลื่น คิดเป็นพื้นที่ถึงร้อยละ 87.20 ของพื้นที่ทั้งหมด เหลือเป็นที่ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงปากท้องชาวน่านเพียงร้อยละ 12.20 และได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพียงแค่ร้อยละ 0.60 เท่านั้นเอง

    จนมีนิยายพื้นบ้านเล่าขานกันต่อกันมาว่า ทำไมจังหวัดน่านจึงเต็มไปด้วยภูเขา ความว่า "ยังมีปู่กับย่าสองผัวเมีย มีอาชีพชาวนา ปู่มีชื่อว่า "ปู่ละหึ่ง" ย่ามีชื่อว่า "ย่าสั่งใส่" ทั้งสองคนมีรูปร่างใหญ่โตมาก ปู่ละหึ่งมีจมูกแดง นอนตะแคงหลังถึงฟ้า ได้ทำนาไถนาที่จังหวัดน่าน แต่ยังไถไม่เสร็จ ดินที่ถูกไถไว้จึงกลายมาเป็นภูเขาใหญ่น้อยต่างๆ ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนั้นได้คราดเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนา"

    ภูเขาเหล่านี้เป็นเสมือนดังกำแพง โอบล้อมทุกด้านและยังเป็นเมืองปิดที่ไม่ใช่เป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดจุดหมายปลายทาง จึงทำให้เมืองน่านยังคงความเงียบสงบเป็นตัวของตัวเอง ปลอดจากความแปลกปลอมของสังคมเมืองที่ค่อยจะแทรกเข้าไปทำลายความสุขสงบของท้องถิ่น และน่าน ดูจะเป็นเมืองแห่งขุนเขาแห่งสุดท้ายของภาคเหนือ ที่ยังคงความเป็นตัวของตัวเองไม่เสื่อมคลาย

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา

การปกครอง
จังหวัดน่านแบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาหมื่น อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอภูเพียง

คำขวัญประจำจังหวัด "แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง"

จังหวัดน่านใช้ชื่ออักษรย่อว่า "นน"

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด รูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังวัว

ตราประจำจังหวัดน่าน

อกไม้ประจำจังหวัดน่าน "ดอกเสี้ยวขาว"

ดอกเสี้ยวขาว

ต้นไม้มงคลประจำจังหวัด "กำลังเสือโคร่ง" Betula alnoides Buch-Ham.

กำลังเสือโคร่ง

จังหวัดน่าน มี 3 ฤด : 1. ฤดูร้อน : ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน, 2. ฤดูฝน : ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 3. ฤดูหนาว : ช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม

การเดินทางมาน่าน..ไม่ยากอย่างที่คิด
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เริ่มจากรังสิต มาตาม ถ.พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่ อ.วังน้อย ผ่าน จ.อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเข้าสู่ ถ.พหลโยธิน อีกครั้ง ที่ จ.อุทัยธานี ถึงจ. นครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้า้ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจ.อุตรดิตถ์ และอ.เด่นชัย จ.แพร่ จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอ.ร้องกวาง จ.แพร่ ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนเข้าถึงจังหวัดน่านที่ อ.เวียงสา รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี มีเส้นทางจะคดโค้งไปตามไหล่เขาบ้าง แต่ก็ไม่จัดอยู่ในขั้นอันตราย

รถโดยสารประจำทาง สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสารประจำทางธรรมดา และปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน ติดต่อ
- บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 02-936-2852-66 หรือ www.transport.co.th สถานีขนส่งน่าน โทร 054-711-661 บริษัท ขนส่งน่าน จำกัด โทร. 054-710-127
- สมบัติทัวร์ โทร 02-936-2495-6 และ สำนักงานน่าน 054-710-122 จองตั๋วออนไลน์ www.sombuttour.com
- แพร่ทัวร์ โทร. 02-245-2369,02-936-3720 และ สำนักงานน่าน 054-710-348
- เชิดชัยทัวร์ โทร 02-936-0199 และสำนักงานน่าน 054-710-362
- บุษราคัมทัวร์ โทร. 054-751-212
- ไทยพัฒนกิจขนส่ง (เชียงใหม่- น่าน) โทร. 054-710-760
รถโดยสาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ถึงจังหวัดน่าน สามารถลงที่สถานีขนส่งจังหวัดน่าน หรือจะไปลงที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ก็ได้

รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน ระยะทาง 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 02-220-4334, 02-220-4444, 1690 หรือ www.railway.co.th

เครื่องบิน มีสายการบินนกแอร์คอยให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - น่านกันทุกวัน ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงกว่าๆ www.nokair.com
รถสามล้อถีบ มีรถสามล้อถีบให้เลือกนั่ง ติดต่อชมรมสามล้อ โทร. 054-750-174, 081-024-8804 ที่หน้าโรงแรมน่าฟ้า ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท และสถานีขนส่งจังหวัดน่าน

รถสองแถว มีสายเดียวคือรถรอบเมือง คิวรถใหญ่ๆ อยู่ที่่สถานีขนส่งจังหวัดน่าน, บริเวณหน้า รพ.น่านและหน้าวัดหัวเวียงใต้ ไม่มีเส้นทางวิ่งประจำแต่จะวิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารในเขตตัวเมือง ควรถามก่อนขึ้นรถว่าจะไปที่ที่เราไปหรือไม่ ค่ารถ 15 บาทตลอดสาย หรือหากจะเหมาไปสถานที่ท่องเที่ยว ก็ต่อรองราคาได้ตามสะดวก

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีอยู่หลายวินในตัวเมืองและตามอำเภอใหญ่ๆ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ 10 บาท แต่ถ้่าว่าจ้างให้ไปส่งไกลๆ ก็แล้วแต่จะตกลงราคา

รถต่างอำเภอ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปอำเภออื่นๆ ได้โดยการนั่งรถโดยสาร จุดที่คิวรถตั้งอยู่รวมกันอยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดน่าน ส่วนที่คิว รถตลาดล่าง หรือตลาดราชพัสดุ เป็นที่ตังของคิวรถบัสเล็กสายน่าน- เวียงสา และรถสองแถวใหญ่ สายน่าน-สันติสุข , น่าน- แม่จริม และ น่าน- บ้านหลวง

น่านเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ
การคมนาคมภายในจังหวัด สามารถติดต่อโดยถนนลาดยางเชื่อมต่อกันทุกอำเภอ
อำเภอเวียงสา 25 กิโลเมตร
อำเภอสันติสุข 32 กิโลเมตร
อำเภอแม่จริม 38 กิโลเมตร
อำเภอท่าวังผา 43 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหลวง 45 กิโลเมตร
อำเภอนาน้อย 60 กิโลเมตร
อำเภอปัว 60 กิโลเมตร
อำเภอสองแคว 80 กิโลเมตร
อำเภอเชียงกลาง 76 กิโลเมตร
อำเภอนาหมื่น 80 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งช้าง 98 กิโลเมตร
อำเภอบ่อเกลือ 133 กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 140 กิโลเมตร
อำเภอภูเพียง 2 กิโลเมตร

จังหวัดน่าน มีชายแดนติดต่อกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะทาง ๒๗๗ กิโลเมตร สามารถเดินทางไปประเทศจีนตอนใต้ พม่า โดยจังหวัดน่านได้
เป็นจุดผ่านแดน ไทย- ลาว 3 จุดคือ
1. จุดผ่อนปรนที่บ้านใหม่ชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
2. จุดผ่อนปรนที่บ้านห้วยสะแตง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
3. ด่านชายแดนไทย-ลาว ห้วยโก๋น บ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศูนย์บริการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โทร. 054-710-216
ท่าอากาศยานน่าน โทร. 054-710-270
สถานีขนส่งจังหวัดน่าน โทร. 054-711-661
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองน่าน โทร. 054-750-039
สถานีตำรวจภูธรน่าน โทร. 054-710-032
โรงพยาบาลน่าน โทร. 054-710-138
กู้ภัย อบจ.น่าน โทร. 054-711-577
เทศบาลเมืองน่าน โทร. 054-771-626
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน โทร. 054-773-047
อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา โทร. 054-701-000
อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน โทร. 054-701-106
อุทยานแห่งชาติ แม่จริม โทร. 054-779-402
อุทยานแห่งชาติ นันทบุรี โทร. 081-948-5990
อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน โทร. 089-045-9831
อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน โทร. 081-882-3425
อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน โทร. 054-701-121

แผนที่จังหวัดน่าน


รู้จักน่านสักนิด...ก่อนมาเยือนน่าน..Let's go to Nan
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน  เยี่ยมชม แสดงความคิดเห็น จังหวัดน่าน
• น่าน ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน เดินทางแอ่วน่าน • อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา
• น่าน ประวัติศาตร์จังหวัดน่าน ประวัติศาสตร์น่านอันยาวไกล • อุทยานแห่งชาติ นันทบุร
• ท่องเที่ยว อำเภอเมือง ภูเพียง • อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน
• ท่องเที่ยว ท่าวังผา : ปัว • อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน
• ท่องเที่ยว ทุ่งช้าง : เชียงกลาง : เฉลิมพระเีกียรติ • อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน
• ท่องเที่ยว สองแคว : บ้านหลวง : บ่อเกลือ • อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว
• ท่องเที่ยว สันติสุข : แม่จริม • อุทยานแห่งชาติ แม่จริม ล่องแก่งน้ำว้า
• ท่องเที่ยว เวียงสา : นาน้อย : นาหมื่น • วนอุทยาน ผาตูบ
• ด่านชายแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ : ประตูสู่หลวงพระบาง • โปรแกรมทัวร์น่าน - หลวงพระบาง
• โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เกสต์เฮาส์ จังหวัดน่าน • แผนที่น่าน : แผนที่เมืองน่าน
• ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดน่าน • กาแฟน่าน ร้านกาแฟน่าน
• ช้อปปิ้ง ของฝาก โอทอป จังหวัดน่าน • รถเช่าน่าน : รวมรถเช่าน่าน รถเก๋ง รถตู้ รถบัสให้เช่าน่าน
• เทศกาลและงานประเพณีน่าน • สปาน่าน นวดแผนไทยน่าน
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..