วัดต้นแหลง รูปและข้อมูลวัดต้นแหลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง : วัดโบราณไทลื้อสิบสองปันนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน

วัดต้นแหลง จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหนังสือเรื่องสถาปัตยกรรมวัดไทยลื้อในเขตจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงวัดต้นแหลงนี้ว่าเป็นวัดโบราณ สร้างมาสมัยชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนาในรุ่นแรกๆ เพราะมีสิ่งที่จะถือเป็นหลักฐานได้หลายแห่ง ดังนี้

1. วัดนี้ได้ย้ายจากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ซึ่งได้ถูกน้ำท่วมเซาะตลิ่งพัง ประกอบกับหมู่บ้านนี้มีแม่น้ำล้อมรอบ จึงได้ย้ายวัดไปตั้งชั่วคราวในป่าริมหมู่บ้านหนาด ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว เป็นเวลา 3 ปี ต่อมาเมื่อน้ำลดลงและไม่ท่วมเซาะพังหมู่บ้านแล้ว จึงได้มาสร้างวัดในสถานที่เหมาะสม ในกลางหมู่บ้าน คือสถานที่ตั้งวัดปัจจุบัน

2. ผู้ปฏิสังขรณ์วัดนี้สืบต่อกันมาคือ ในพ.ศ. 2469 ได้มีพระครูญาณธาดา อดีตเจ้าคณะแขวงปัวเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ ได้พร้อมกับขุนสถาน สุทธารักษ์ อดีตกำนันตำบลสถาน และคณะศรัทธาราษฎรในหมู่บ้านพร้อมกับจ้างนายช่างมาก่อสร้างพระประธานองค์ใหญ่ มีหน้าตักกว้าง 108 นิ้ว สูง 156 นิ้ว และทำแท่นแก้วพระประธานโดยนายมอญ เป็นช่างผู้ก่อสร้าง ประมาณ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ ได้ทำการสมโภชพุทธาภิเษกพระประธาน ต่อมา ในปีพ.ศ. 2471 ได้ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและทำการผูกพัทธสีมา เมื่อ 9 มีนาคม 2474

3. ใีนปี พ.ศ. 2493 พระสวัสดิ์ สุภทโท เป็นเจ้าอาวาส ได้แนะนำศรัทธาราษฎรในหมู่บ้านปั้นอิฐเพื่อต่อเติมเสริมผนังซึ่งเดิมเป็นไม้ จนถึง พ.ศ. 2494 ก็ัยังไม่เสร็จและได้ลาสิกขาบทไปเมื่อ พ.ศ. 2495 เจ้าอธิการส่วย เวปุลโล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้ทำการก่อสร้างฝาผนังและพระอุโบสถเพิ่มเติมที่ค้างไว้เป็นเวลาอีก 1 ปี และในปีนี้เอง ได้แนะนำศรัทธารื้อกุฏิอีก 2 หลัง ซึ่งทรุดโทรมมากและหลังเล็ก เพื่อสร้างใหม่และสร้างเสร็จในปีต่อมา พ.ศ.2499 ก็ได้ทำการบูรณะฝาผนังพระอุโบสถที่ค้างไว้จนเสร็จ และพร้อมกันนี้ได้ร่วมกับศรัทธาในหมู่บ้านทำการบูรณะหลังคาอุโบสถที่ชำรุดเป็นกระเบื้องไม้ โดยมีนายวงค์ เขื่อนธนะ มาทำการช่วยเหลือและเป็นนายช่างทำช่อฟ้า ใบระกา จนเสร็จเรียบร้อย และได้ทำการสมโภชเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2500

วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน

รูปทรงทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ
1. การวางแปลน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 11.40 เมตร ยาว 19 เมตร พื้นอุโบสถยกสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 1.20 เมตร มีเหตุผลที่ทำเช่นนี้เพราะบริเวณที่ตั้งวัดต้นแหลงนี้เป็นบริเวณที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝน ถ้ามีน้ำป่าหลากจะเกิดน้ำ่ท่วมขังในบริเวณนี้ จึงมีการยกพื้นให้สูงขึ้น บริเวณฐานพระอุโบสถที่ยกสูงขึ้นนี้ มีทำการแบบฐานย่อมุม ลดระดับ ซึ่งเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านที่ทำได้สวยงามมาก แต่ในปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมตามเวลาบ้างบางแห่ง

2. หลังคาของพระอุโบสถ เป็นหลังคาทรงสูงขึ้นเป็นชั้นๆ 3 ชั้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทลื้อที่มีความสวยงามได้สัดส่วนกับตัวพระอุโบสถ และที่สำคัญเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้ จากสัดส่วนและรูปทรงของหลังคา ทำให้บริเวณภายในพระอุโบสถมีการระบายอากาศดีและเพื่อขับไล่ความชื้นอีกด้วย ส่วนหน้าต่างของพระอุโบสถ เป็นหน้าต่างขนาด 0.50x1.70 เมตร เปิดโล่ง มีลูกกรงทำด้วยไม้ เมื่อมองจากด้านข้างพระอุโบสถแล้ว จะเห็นถึงการออกแบบหน้าต่างให้กลมกลืนกับส่วนอื่นๆ ได้สวยงามมาก และที่สำคัญเพื่อเป็นทางเข้าของแสงแดด เพื่อทำให้บริเวณภายในพระอุโบสถสว่างขึ้น การเจาะช่องหน้าต่างมีจำนวนไม่มากนัก เพื่อป้องกันอุณหภูมิซึ่งจะหนาวเย็นมากในฤดูหนาว

3. ผังพื้น เป็นวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวอาคารแบ่งส่วนใหญ่ๆ คือ บริเวณที่ตั้งฐานชุกชี ค่อนไปทางด้านหลังพระวิหาร ลักษณะฐานชุกชีตั้งลอยตัว เดินได้รอบ ด้านข้างทิศใต้ติดผนังเป็นอาสนสงฆ์ ยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นวิหาร 20 เซนติเมตร ก่ออิฐลาดปูน ด้านหน้าพระประธานเป็นธรรมมาสน์ไม้ประดับกระจกสี พื้นพระวิหารยกสูงจากพื้นดินประมาณ 1.00 เมตร เป็นปูนลาดขัดมัน ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และใต้ ตรงส่วนเกือบกึ่งกลางวิหาร มีประตูทางเข้าขนาดกว้างประมาณ 1.30-1.50 เมตร ทางเข้าด้านหน้า เข้าตรงกึ่งกลางวิหาร ส่วนประตูทั้งหมดจะมีบานเปิดเปิดเป็นไม้ขนาด 11/2 นิ้ว-2 นิ้วตันทึบ ใช้วงกบล่างบนเจาะรูฝังแกนหมุนรับบานปิดเปิดประตูขนาดใหญ่นี้ ด้านตะวันตกเป็นผนังทึบตลอดไม่มีหน้าต่าง

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ใช้สอยภายในของวิหารทึบแบบไทลื้อ คือ ฐานชุกชี ธรรมาสน์ และอาสนสงฆ์ ซึ่งใช้พื้นที่น้อยมากคือประมาณ 1/4 เท่านั้น นอกนั้นเป็นห้องโถงโล่งๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านหรือฆราวาสใช้ฟังธรรมและประกอบศาสนพิธีต่างๆ เนื่องจากมีหน้าต่างน้อย เจาะรูหรือช่องเล็กๆ แสงเข้าน้อย ดังนั้น ภายในจึงมีบรรยากาศสลัวๆ สุกสว่างเฉพาะที่องค์พระประธานภายในวิหาร เป็นการชักจูงใจและเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่องค์ประธานมากขึ้น หากจะมองจากประตูทางเข้าด้านหน้าวิหารทิศตะวันออก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแสงสว่างจะลอดผ่านเป็นลำพุ่งตรงจากประตู ผ่านเสาวิหารที่เรียงกันเป็นแถวทางด้านหน้า ตรงเข้าสู่พระประธานซึ่งลอยเด่นอยู่ท่ามกลางแสงสลัวๆ ทึบๆ ภายในพระวิหาร นับเป็นวิธีที่ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความปีติและศรัทธาขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัว และคงจะเป็นความสำเร็จของผู้ตั้งใจสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมา ประกับกับลานด้านหน้าวิหารและกำแพงเตี้ยๆ ที่กั้นเขตรอบนอกวิหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิหารมีคุณค่าในเรื่องของการจัดที่ว่างและองค์ประกอบในสถาปัตยกรรม

4. หน้าบัน การประดับหน้าบันด้วยไม้โปร่งเป็นรัศมีแฉกและแผ่นโลหะประดับสีขาว ด้วยการประดับเรียงเป็นรัศมีตรงส่วนหน้าของหน้าบันแบบชาวบ้านไทลื้อ เป็นการทำให้วิหารหลังนี้ ดูแปลกตากว่าวิหารทั่วไป ประกอบด้วยตัวลำยอง นาค และช่อฟ้าแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะเริ่มต้นของศิลปะการตกแต่งแบบไทลื้อ การตกแต่งเชิงชายหรือชายน้ำด้วยไม้ซี่แหลมรอบๆ อาคารส่วนที่ลดชายน้ำลงมาทุกชั้นเป็นลักษณะของเมืองน่านที่พวกเขาเคยเห็นมาแล้วจนเจนตาก็เป็นได้ จากลักษณะการตกแต่งตุงและธงกระดาษสีต่างๆ ที่ใช้ประกอบงานบุญและพิธีกรรมของชาวเมืองน่าน

5. หลังคา หลังคาที่มุงด้วยแป้นเกล็ด (กระเบื้องไม้) ซึ่งแต่เดิมในประวัติกล่าวว่าทรุดโทรมหมดสภาพเสื่อมอายุ มุงใหม่เมื่อปี พ.ศ.2499 เพราะเหตุที่ไม้เป็นวัสดุที่หามาทำแป้นเกล็ดได้ง่ายในสมัยนั้น เมื่อประกอบเป็นรูปร่างแล้ว ดูเข้ากับสภาพเชิงผนังตอนล่างที่ทำอิฐก่อเป็นลวดบัวไปตามแนวยาวรอบๆ วิหารตอนเชิงล่างทั้งหมด

วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน

ดังนั้น จะเห็นว่า หน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา ป้านลม และชายน้ำ กับการประดับตกแต่งต่างๆ ในวิหารหลังนี้สร้างทำขึ้นคนละสมัยตามสภาพการใช้สอย และความชำรุดทรุดโทรมของวัสดุก่อสร้างที่เสื่อมและหมดสภาพการใช้งาน ก็ถูกนำมาสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ต่อไป แต่แม้ว่าจะคนละสมัยแต่ก็ดูออกว่าเป็นงานช่างไทลื้อที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนของเก่า ผนังเดิมที่เป็นไม้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นผนังอิฐก่อ ของเดิมวิหารตอนบนอาจไม่มีหน้าต่างเลยแบบวัดในรัฐสิบสองปันนาและที่เชียงตุงซึ่งเป็นของดั้งเดิมของไทลื้อ

วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน


ส่วนตกแต่งที่สำัคัญของวิหารคือ การตกแต่งหน้าบัน ชายน้ำ ช่อฟ้า หางหงส์ และลวดบัวที่เชิงฐานของวิหาร เป็นการตกแต่งแบบชาวบ้าน เป็นฝีมือของช่างแบบไทลื้อ เพราะทำแบบง่ายๆ ตามความจำเป็นจริงๆ ตามสายตาแบบคนเมืองอาจจะรู้สึกว่าไม่สวยนัก แต่งานเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความจริง ซื่อสัตย์ และดูงามแบบที่เป็นเนื้อแท้ของช่างไทลื้อ ความเป็นจริงเหล่านี้เป็นเรื่องที่บางครั้งก็ยากที่จะอธิบายว่างามอย่างไร เพราะความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผู้ใช้และหมู่ชนที่ได้ใช้สอยอาคารเหล่านั้น ในสมัยและเวลาที่เหมาะสมของตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านั้นอาจพ้นสมัยหรือจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งใหม่ในเวลาต่อไปของอนาคต แต่อดีตคือฐานที่จะรองรับความเชื่อที่จะยืนยันถึงปัจจุบันว่า มีความต่อเนื่องกันหรือไม่ รูปร่าง ลักษณะแผนการใช้สอย ฯลฯ จะต้องมีของเดิมหลงเหลืออยู่และพอจะมองออกได้ว่าอะไรคือที่มาของรูปลักษณะเหล่านั้น ความสละสลวยหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องชอบหรือไม่ชอบ เพราะความถูกต้องจะต้องมาก่อน ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเคยชินของผู้ใช้ในชนบทท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมอันเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะกับเวลาในอดีตมากกว่าหลักเกณฑ์อื่น

วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน

ัสรุปลักษณะสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดและสำคัญของวัดต้นแหลง
1. การวางหลังคารูปทรงตะคุ่ม ลาดต่ำ และลดหลั่นกันลงมาทีละชั้นจนถึงชั้นล่าง เป็นลักษระที่วิวัฒนาการมาจากรูปแบบเดิม ที่มีความลาดเอียงมาก การแก้รูปทรงของผืนหลังคาซึ่งแผ่กว้างให้เป็นส่วนย่อยลงมา วิธีวางหน้าจั่วเน้นทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นส่วนสำคัญของวิหารทรงตะุคุ่มแบบนี้
2. การวางรูปทรงวิหารให้เตี้ยแจ้ โดยใช้บัวที่ฐานประดับตกแต่ง ลดความสูงรูปด้านลงพร้อมกับเจาะช่องหน้าต่างเล็กๆ แคบๆ ให้ความสำคัญกับรูปด้านซึ่งเป็นลักษณะของ "วิหารทรงโรง" อันเป็นลักษณะพิเศาของสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของไทลื้อ รูปทรงและการใช้ลวดบัวฐานตกแต่งนี้ มีใช้ไปถึงรัฐสิบสองปันนาในประเทศจีน
3. การเปิดประตูกว้างด้านทิศตะวันออก และประตูเล็กทิศเหนือและใต้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องทิศที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย การเน้นทางเข้าด้านหน้าด้วยบันไดและประตูกว้างเพื่อให้แสงรุ่งอรุณสะท้อนเข้ามาภายในวิหาร พุ่งตรงไปยังพระประธาน นับเป็นวิธีพิเศษที่สำคัญประการหนึ่งของช่างไทลื้อ ประตูออกด้านข้างสองด้านสำหรับพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านเป็นการแสดงประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัวสมบูรณ์ เหมาะกับสภาพการใช้งานดี

เครื่องสืบชะตา วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
เครื่องสืบชะตา วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน

วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน
วัดต้นแหลง จังหวัดน่าน