เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการหลวงแม่ปูนหลวง เชียงราย

      เดิมชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกชา ข้าวไร่ ข้าวโพด และงา สภาพความเป็นอยู่ดำเนินไปอย่างแร้นแค้น เงินจำนวน 7,500 บาท/ปี/ครัวเรือน ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการปลูกฝิ่นจึงถูกมองว่าเป็นหนทางแก้ไข แม้จะไม่มากมายแต่ก็ทำให้พออิ่มท้อง โดยมิได้เฉลียวใจถึงพิษภัยมหันต์ที่จะย้อนกลับมาสู่ตนและสังคม ผืนป่า 1,400 ไร่ จึงถูกโค่นทำลายเพื่อขยายไร่ฝิ่นและทีท่าว่าจะรุกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
     มิถุนายน 2523 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าช่วยเหลือ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้นเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม และอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักแต่ดั้งเดิม ด้วยการหาพืชเกษตรกรรมทดแทนที่สามารถสร้างรายได้ดีกว่าฝิ่น เริ่มดำเนินการพร้อมกับการจัดการแบบเกษตรแผนใหม่ ซึ่งด้วยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ทำให้ปัญหาความยากจน การบุกรุกป่า และปัญหายาเสพติด ลดลงและเบาบางโดยลำดับ
     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แม่ปูนหลวง ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,400 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,678 ไร่ รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 718 ครัวเรือน ประชากร 3,413 คน ประกอบด้วยเผ่าลีซอ จีนฮ่อ และมูเซอแดง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน บางพื้นที่เป็นหุบเขาเล็กๆ ลาดเทลงลุ่มน้ำแม่งัดและลุ่มน้ำแม่ลาว อุณภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส
การเดินทาง
   เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร เข้าอำเภอพร้าว ผ่านไปทางอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นถนนราดยางตรงไปทางบ้านขุนแจ๋ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
   เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ถึง กม.52 อำเภอเวียงป่าเป้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งช้างเผือก
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมแปลงสาธิตภายในบริเวณหน่วยย่อยสามลี่ เป็นแปงเกษตรผสม
   - ชมและชิมแปลงชาอู่หลง(ชาก้านอ่อน) และชาสามฤดู
   - ชมแปลงเกษตรชาวบ้าน แปลงเซเลอลี่ (Celery) พาร์สเลย์ (Parsley) เฟนเนล (Fennel) ปวยเล้ง (Spinach) ที่ให้ผลผลิตตลอดปี
   - ชมความงดงามของสะเตติส แคสเปียร์ (Limonium Caspea) ออกดอกตลอดปี
ท่องเที่ยวชมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   - พิธีกรรมประจำปีของชาวเขาเผ่าลีซอ (ปีใหม่) จัดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   - พิธีกรรมกินข้าวใหม่ของชาวเขาเผ่าลีซอ จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม
   - ปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   - พิธีเรียกขวัญ ทำได้ทุกวันตลอดปี
   - พิธีเลี้ยงชา จัดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   - จุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นภายในศูนย์
   - น้ำตกสามกุลา จากหมู่บ้านสามกุลา เดินเท้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร
ของฝาก
   - พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว
   - หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยของชาวมูเซอ
   - การปักผ้าของชาวเขาเผ่าลีซอ
   - ใบชาอู่หลง
ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ประมาณ 20 คน
   - เต็นท์บริการ มีให้เช่าขนาด 4 คน พร้อมถุงนอน 1 ถุง
  - ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ แต่จะมีร้านค้าชาวบ้านในระแวกนั้น
สถานที่ติดต่อ
    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทร. 0-5326-3816

Untitled Document
จังหวัดเชียงราย : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
• เชียงราย:ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย แผนที่เชียงราย เดินทางเชียงราย  
• ประวัติศาสตร์เชียงราย ความเป็นมาจังหวัดเชียงราย • อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกก
• รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย • อุทยานแห่งชาติ ขุนแจ
• ทีี่พักเชียงราย โรงแรมเชียงราย รีสอร์ทเชียงราย เกสเฮาท์เชียงราย • อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง
• ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในเชียงราย • วนอุทยาน ภูชี้ฟ้า
• ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองเชียงราย ของฝากจากเชียงราย • วนอุทยาน น้ำตกตาดควัน
• กิจกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย • วนอุทยาน โป่งพระบาท
• เทศกาลงานประเพณีจังหวัดเชียงราย • วนอุทยาน น้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเหลี่ยม
• รวมเว็บไซต์โรงแรมในจังหวัดเชียงราย • วนอุทยาน น้ำตกห้วยแม่สัก
• บริษัทนำเที่ยวและรถเช่าในจังหวัดเชียงราย • วนอุทยาน น้ำตกหัวแม่คำ
• ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช : กษัตริย์ผู้สร้างเืมืองเชียงราย • วนอุทยาน น้ำตกแม่โท
• ดอยแม่สลอง : ดินแดนแห่งไร่ชาและซากุระ • วนอุทยาน พญาพิภักดิ์
• ดอยตุง พระตำหนักดอยตุุง พระธาตุดอยตุง : คิดถึงสมเด็จย่า • วนอุทยาน สันผาพญาไพร
• ดอยวาวี ดอยช้าง : รักกาแฟเสียดายชา ต้องเสน่ห์มนตราซากุุระบาน • วนอุทยาน น้ำตกขุนกรณ
• ดอยผาตั้ง : แผ่นดินแห่งจีนฮ่อ ม้ง และเมี่ยน ทะเลหมอกภูผาตั้ง • วนอุทยาน ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
• ดอยผาหม่น : ดอกทิวลิปบานบนดอยผาหม่น • โครงการหลวง แม่ปูนหลวง
• วัดร่องขุ่น : อาจารย์เฉลิมชััย โฆษิตพิพัฒน์ พุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน • โครงการหลวง ห้วยแล้ง
• ภูชี้ฟ้า : หลังคาแห่งสยาม • โครงการหลวง ห้วยโป่ง
• วัดป่าอาชาทอง : พระขี่ม้าบิณฑบาตร • โครงการหลวง ห้วยน้ำขุ่น
• นมัสการพระธาตุ 9 เจ้าจอม : ตำนานพระธาตุ 9 จอม • โครงการหลวง ห้วยน้ำริน
• เชียงแสน : เมืองโบราณเชียงแสน : พระเชียงแสน • โครงการหลวง สะโง๊ะ
• หมู่บ้านชา : ท่องเที่ยวหมู่บ้านชาเชียงราย  
• ไร่แม่ฟ้าหลวง : อุทยานแห่งความสงบ..งามอย่างล้านนา  
   
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..