เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลร้านอาหาร ที่กินจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมือง
กากินั้ง ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๗๑๘ (อาหารไทย จีน เปิด ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
กุ๊กเอียง ๓๙/๑๓ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๑๒๐๙, ๐ ๕๕๒๕ ๑๗๖๐ (อาหารไทย จีน เปิด ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ข้าวแกงชาววัง ๒๔๕/๖๗ ถ.บรมไตรโลกนารถ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๖๕๗๓, ๐ ๕๕๒๑ ๗๖๐๕
ครัวน่านน้ำ ถ.วังจันทร์ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๖๔๐๔, ๐ ๕๕๒๓ ๐๔๔๔ (เปิด ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ดานัง ๒๖๐/๒-๓ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๐๗๘๘ (อาหารเวียดนาม เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ตั้งหลัก ถ.เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๔๒๔๕ (เปิด ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ทรีเฮาส์ ๔๘ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๒๕๘๗-๘ (อาหารตามสั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๐๑.๐๐)
ทิพย์รส ๙/๑๑ ถ. ไสฤาไท โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๒๐๐ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๓๐ น.)
น้ำฟ้า ๗๙/๑๖ ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๕๑๘๙ (อาหารมังสวิรัติ เปิด ๖.๓๐-๑๔.๐๐ น.)
บ้านคุณพ่อ ๔-๔/๑ ถ.เจ้าพระยาพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๑๕๗๔ (อาหารไทย เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
บ้านไม้ ๙๓/๓๐ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๔๘ (อาหารไทย เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ใบ๋มุสลิม ๔๙/๒ ถ.พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๓ ๒๙๗๑ (อาหารมุสลิม เปิด ๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)
ผักบุ้งเหิรฟ้า (ริมน้ำน่าน) ถ.พุทธบูชา โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๙๘๓๒ (เปิด ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น.)
ผักบุ้งเหิรฟ้า ถ.พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๓๔๘ (เปิด ๘.๐๐-๐๔.๐๐ น.)
พังกี่ข้าวมันไก่ ๒๙๘/๘๐ ถ.พญาเสือ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๒๗๕, ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๔๓ (ข้าวมันไก่ เปิด ๘.๐๐–๑๔.๐๐ น.)
พาสไทม์ ๘๒/๒ ถ.เอกาทศรฐ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๕๒๐ ( อาหารตามสั่ง ๑๗.๐๐–๒๔.๐๐ น.)
เพื่อนเจ ๕๕/๙ ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๐๙๘ (อาหารเจ เปิด ๘.๐๐-๒๐.๓๐ น.)
แพอาหารฟ้าไทย ๖๐ ถ.วังจันทร์ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๗๔๓, ๐ ๕๕๒๑ ๕๖๗๔ (อาหารประเภทปลา เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
แพอาหารสองแคว ๒๑ ถ.วังจันทร์ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๑๖๗ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ภัตตาคาร ส.เลิศรส ๔/๕ ถ.อาทิตย์ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๔๔๒ (อาหารไทย จีน เปิด ๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
มังคละ โรงแรมไพลิน โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๔๑๑-๕ (เปิด ๖.๐๐–๐๑.๐๐ น.)
มื้อไทย ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๘๖๒-๔ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐)
ไม้แบบ ๑๐๗/๙ ถ. สิงหวัฒน์ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๗๖๐๓ (อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูตุ๋น เปิด ๗.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ริเวอร์ไซด์ ๕/๔ ถ.พุทธบูชา โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๘๐๕๗ (เปิด ๑๗.๐๐-๑.๐๐ น.)
เวียตนาม ๕/๙ ถ.พระองค์ดำ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๐๖๕ (อาหารเวียดนาม เปิด ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น., ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ไวโอเล็ต ๓๙/๒ ถ. สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๗๒ (เปิด ๑๖.๐๐-๐๒.๐๐ น.)
สวนอาหารแดง ๗๘ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๓๐ ๑๒๕๐ (อาหารไทย จีน ๑๐.๐๐–๒๒.๓๐ น.)
สวนอาหารฟ้าไทยฟาร์ม กม. ๑๐ ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๕๒๒ ๖๕๐๘-๙ (อาหารไทย จีน ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
เสาวรสโภชนา ๒๑/๓๙ ถ.สนามบิน โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๐๙๔๒
หมวยอีสาน ๘๙๕/๑๖-๑๗ ถ.บรมไตรโลกนารถ ๒ โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๑๖๐๖ (อาหารอีสาน เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย์)
หว่องริมน่าน ๒๐๑/๑ ถ.บางพยอม โทร. ๐ ๕๕๒๘ ๐๒๒๒ (ปลาแม่น้ำ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อาซ้อเลิศรส ๑๐๙/๙ ถ.ธรรมบูชา ซ.๒๕ โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๔๘๓๕ (ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นปลา เปิด ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.)
ฮาลาลฟู้ด ตรงข้ามมัสยิดปากีสถาน โทร. ๐ ๙๔๖๐ ๖๓๙๗ (อาหารมุสลิม เปิด ๗.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
แพฟ้าไทย 100/49 ถ.พุทธบูชา(เชิงสะพานสุพรรณกัลยา ฝั่งตะวันออก) ต.ในเมือง โทร.081-6802285, 055-284316, 055-284361
ฟ้าไทยฟาร์ม 144/1 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ หมู่11 ต.ท่าทอง (ติดถนนสายเอเชีย) โทร. 081-6802285, 055-226508-9
ครัวฟ้าไทย 333 ถ.พิษณุโลก-วังทอง หมู่7 ต.สมอแข โทร. 081-6802285, 055-224217 Website : www.fathairestaurant.com

อำเภอพรหมพิราม

ครัวหมวดชิต หมู่ ๑ บ้านท่าทอง ต.ศรีภิรมย์ โทร. ๒๓๐๑๕๒
แพท่าทอง ๘๕/๑ หมู่ ๑ ต.ศรีภิรมย์ โทร. ๒๓๐๑๕๒, ๐๑–๔๗๔๐๒๒๗ (๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

อำเภอวัดโบสถ์

สวนอาหารบ้านไม้ ๕๑/๑ ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย โทร. ๐๑–๙๕๓๑๘๘๐ (๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ร้านอาหารบนเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก
กาแฟสดจ่าทวี กม. ๔๕ โทร. ๒๙๓๒๗๑ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
การ์เดนเนอร์คอฟฟี่ กม. ๔๒ โทร. ๐๑–๔๖๑๔๓๐๕ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ถิ่นไทย ลานลั่นทม กม. ๔๒ โทร.๐๑–๔๗๕๓๗๓๘ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
นิตยา กม.๔๕ โทร. ๒๙๓๒๑๒ (๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
บ้านแสงตะวัน กม. ๒๘ โทร. ๓๘๔๐๖๗ (๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
มนะการกาแฟสด กม. ๖๒ โทร. ๐๑–๔๑๒๓๓๒๕ (๐๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ริมแก่ง กม. ๔๕ โทร. ๒๙๓๗๗๐, ๐๑–๙๖๒๙๙๘๒ (๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

อำเภอนครไทย

ดวงใจ ภูหินร่องกล้า ๑๗๒ ม.๗ ถ. อุดรดำริห์ อ. นครไทย โทร. ๐ ๑๖๗๕ ๑๕๗๘(ส้มตำ อาหารตามสั่ง)
รังทอง ภูหินร่องกล้า ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย โทร. ๐ ๕๕๒๑ ๙๕๑๐-๓ (ส้มตำ อาหารตามสั่ง)

อำเภอวังทอง

บ้านสวนวังนกแอ่น รีสอร์ท ต.วังนกแอ่น โทร. ๐ ๑๕๓๓ ๖๔๘๘, ๐ ๙๘๘๐ ๐๐๐๔

ร้านอาหารบนเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก

กาแฟสดจ่าทวี กม. ๔๕ โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๒๗๑ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
การ์เดนเนอร์คอฟฟี่ กม. ๔๒ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ถิ่นไทย ลานลั่นทม กม. ๔๒ (เปิด ๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
นิตยา กม.๔๕ โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๒๑๒ (เปิด ๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
บ้านแสงตะวัน กม. ๒๘ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๘๒๘๕ ( เปิด ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ภัสนารีกาแฟสด กม.๖๒ โทร. ๐ ๑๔๗๕ ๐๐๙๖ (กาแฟสมนุไพร เปิด ๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ริมแก่ง กม. ๔๕ โทร. ๐ ๕๕๒๙ ๓๗๗๐ (เปิด ๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

Untitled Document
พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
• พิษณุโลก ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่พิษณุโลก • อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง
• ประวัติศาสตร์พิษณุโลก ความเป็นมาพิษณุโลก • อุทยานแห่งชาติ แก่งเจ็ดแคว
• แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก • อุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ
• ทีี่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาท์พิษณุโลก • อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า
• ร้านอาหาร ภัตตาคาร ที่กินในพิษณุโลก • วนอุทยาน เขาพนมทอง
• ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง โอทอป ของฝากพิษณุโลก • รถรางเที่ยวชมเมืองพิษณุโลก
• เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดพิษณุโลก  
• กิจกรรมท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยวพิษณุโลก  
Untitled Document
ทัวร์โปรโมชั่นพิเศษ....
ทัวร์น่านหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบางทางน่าน
• LAO01 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน น่าน (ทางเรือ) น่าน ด่านห้วยโก๋น เส้นทางสายใหม่ ท่าเรือปากห้วยแคน ล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปเรือกลับเรือ)

• วันที่ 3-5 มี.ค. 61 ท่านละ 6,900 บาท (เปิดจองแล้วค่ะ)
ทัวร์น่านหลวงพระบางทางรถ

• LAO02 ทัวร์น่านหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (ทางรถ) น่าน ด่านชายแดนห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยะบุรี หลวงพระบาง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวง หลวงพระบาง น่าน(ไปรถกลับรถ)

• กรุ้ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 5-6 ท่านขึ้นไป สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,900 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันค่ะ)

• LAO03 ทัวร์น่านหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน น่าน ด่านห้วยโก๋น เมืองเงิน ปากห้วยแคน ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี วังเวียง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตูชัย เวียงจันทน์ หนองคาย

• สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 25 ท่านขึ้นไป
• ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,500 บาท

ลานนาทัวร์ริ่ง : โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 054 - 765 222 แฟกซ์ 054-710195
สำนักงาน จ.น่าน : 202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอภููเพียง จ.น่าน 55000

Your Travel We Care..