ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 081-596-9450, 054-765-222 แฟ็กซ์ 054-710-195

 Email/Skype: lannatouring@hotmail.com , Twiiter: twitter.com/lannatouring
202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
     ลานนาทัวร์ริ่ง ขอนำท่านเดินทางประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ชมความงดงามของวนอุทยานแห่งชาติฟูจิ
อิสึ ฮาโกเน่ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้าขึ้นเขาโอวาคุดานิ สัมผัสวิว360องศา สัมผัสความเร็ว นั่งรถไฟหัวกระสุน “ชินคังเซน” พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซน และอิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง ณ ย่านชินจูกุ และตลาดอะเมะโยโกะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดอาซากุซ่า ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 21/00574
หน้าแรก : ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม :ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น : ภาษาญี่ปุ่น

[JAPAN01]  : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทะเลสาบอาชิ โกเทบะ เอาท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮัคไค นั่งรถไฟชินคันเซน โตเกียว ชินจูกุ พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ วัดอาซากุซ่า ตลาดอะเมะโยโกะ

วันแรก : วันแรก เชียงใหม่- กรุงเทพ-นาริตะ
19.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น 1 นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องเอกสารการเดินทางตลอดจนกระเป๋าสัมภาระของท่าน
20.50-22.10. น.

ออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นTransit TG 642

23.50 น.
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642
วันที่สอง : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ-ทะเลสาบอาชิ-โกเทบะ เอาท์เล็ต
06.20 น.
เดินทาง ถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง และมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย นำทุกท่านยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชมวิวฮาโกเน่ที่ทำให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ภาพในมุมกว้างท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ในแบบสามร้อยหกสิบองศา ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก “โอวาคุดานิ”หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี
เที่ยง .

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและ
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Route Inn หรือ ระดับเทียบเท่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ***ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด***ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซนธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ –โอชิโนะฮัคไค-นั่งรถไฟชินคันเซน - โตเกียว - ชินจูกุ
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้
และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้
ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นได้เวลาอันพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ให้ท่านได้สัมผัสความเร็วของรถไฟหัวกระสุน โดยการทดลองนั่ง “ชิงคังเซน”จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม วิทต้า หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ : พระราชวังอิมพีเรียล-สะพานนิจูบาชิ-วัดอาซากุซ่า-ตลาดอะเมะโยโกะ-สนามบิน ฮาเนดะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ผ่านชม พระราชวังอิมพิเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรด์ ในปัจจุบันแล้วชมสะพานนิจูบาซิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพราะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะคล้ายแว่นตาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปยังตลาดอะเมะโยโกะ ตลาดค้าส่ง และตลาดขายของถูกที่ชาวต่างชาตินิยม เดินชมบรรยากาศ พ่อค้า แม่ค้าร้องเรียกลูกค้า กันอย่างครึกครื้น ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น ปลาดิบ ปลาหมึกยักษ์ ของแห้ง ขนม ของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตั๋ว
ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า : ฮาเนดะ –กรุงเทพฯ- เชียงใหม่
00.20 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG - 661

05.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ จากนั้น Transit TG 710 สู่เชียงใหม่
09.10 น.
ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ : รวมครบทุกอย่างแล้วค่ะ
ผู้ใหญ่
ท่านละ 38,780.-บาท
พักเดียว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
หมายเหตุ 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด+ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(เชียงใหม่-กรุงเทพ-นาริตะ-ฮาเนดะ-กรุงเทพ-เชียงใหม่)
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

• ค่าบริการนี้ไม่รวม 1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• สิ่งที่ควรนำติดตัว   กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวก,ถุงมือ,ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้ากันลื่น
เอกสารการเดินทาง

1. ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยคะ
2. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทางและมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า (ใช้สำหรับผ่านแดน)

หมายเหตุ :

• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้คะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

จองทัวร์ : ทัวรเชียงใหม่ ญี่ปุ่น
• เงื่อนไขการจอง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท
พร้อมส่งแฟกซ์สำเนาหน้า passport ล่วงหน้า
• การสำรองที่นั่ง 1. ส่ง Passport เล่มตัวจริงมาที่บริษัท
2. อัตราค่าบริการส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง :
1.กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็นต้นฯ
แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อน
โตเกียว ชมสะพานนิจูบาชิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล ช็อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ชมความงามจากสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในสไตล์ญี่ปุ่น ณ วัดอะซะกุซ่า
ยามานะชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น “ภูเขาไฟฟูจิ ”พักผ่อนไปกับการอาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น และอิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์
ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ” สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ภาพในมุมกว้าง ท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ในแบบสามร้อยหกสิบองศา
โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ

รวมรูปเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น : ภาษาญี่ปุ่น