ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 088-293-4583  Line Id : jutarat.kung
Line No. 083 - 761 7040,  Email: lannatouring@hotmail.com
115 หมู่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
     ลานนาทัวร์ริ่ง เสนอโปรแกรมนำเที่ยว เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศย้อนยุคแบบล้านนา..อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือ…เมืองแฝดพี่แฝดน้องของเมืองน่าน..หลวงพระบาง
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 21/00574
คลิกชม...รวมรูปเที่ยว น่าน-หลวงพระบาง : เส้นทางสายใหม่ น่าน - หลวงพระบาง
[CODE : Lao01]  : น่าน ด่านห้วยโก๋น ด่านน้ำเงิน ปากแบ่ง ล่องแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี ถนนคนเดิน
( พักโรงแรมในหลวงพระบาง 2 คืนค่ะ )
วันแรก : น่าน - ด่านชายแดนห้วยโก๋น - ปากแบ่ง - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ถ้ำติ่ง - หลวงพระบาง
05.45 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (บริเวณล้อบบี้โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.00 น.
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง เดินทางผ่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง ด่านชายแดนห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)

08.30 น.
ถึง ด่านชายแดนห้วยโก๋น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางผ่านเมืองเงิน ผ่าน ด่านสากลน้ำเงิน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว สู่ท่าเรือ ปากแบ่ง แขวงไชยะบุรี ประเทศลาว (ใช้เวลาเดินทางจากด่านสากลน้ำเงินถึงท่าเรือ อีกประมาณ 1 ชม. )
10.30 น.
นำท่านเรือท่องเที่ยว (เป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ VIP  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำ คาราโอเกะ นำท่านล่องแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) บนเรือ (มีเครื่องดื่มบริการบนเรือฟรีค่ะ)
15.30 น. 
นำท่าน ล่องเรือถึงถ้ำติ่ง ชมถ้ำติ่ง ถ้ำที่สวยงามที่สุดของหลวงพระบาง ซึ่งเป็นถ้ำที่พระพุทธรูปนับพันๆ องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในถ้ำบนเขาลูกใหญ่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับบ้านปากอู ที่ผู้คนทุกสารทิศในลาวมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล (รวมระยะเวลาล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมง)
17.00 น. 
ถึงท่าเรือหลวงพระบาง รถท่องเที่ยว พร้อมไกด์มารอรับเพื่อนำท่านเขาพักโรงแรม (แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น : ห้องละ 2 ท่าน) 

19.00 น. 

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนถนนคนเดินหลวงพระบาง เป็นถนนคนเดินหนึ่งเดียวในหลวงพระบาง ตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น ผ้า เครื่องเงิน สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ด้วยเงินบาทไทย

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้าหลวงพระบาง  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง บ้านทอผ้าผานม น้ำตกตาดกวางสี
05.30 น.
นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
08.30 น.
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และนมัสการ พระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง หลังจากนั้น นำท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี และนำท่านนมัสการ พระพุทธพูสี เป็นยอดเขาที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองหลวงพระบาง  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเดินผ่านบันได 328 ขั้นเพื่อ ได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน หลังจากนั้น นำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ร้านอาหาร
13.00 น.
หลังรับประทานอาหาร เดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารเตรียมเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีชาวหลวงพระบาง เพื่อต้อนรับสู่หลวงพระบางเมืองคู่แฝดของนันทบุรีศรีนครน่าน และชมการแสดงฟ้อนรำนาฎศิลป์ลา  หลังจากนั้นอิสระเที่ยวชมเมือง หรือเที่ยวบาร์รำวงวัฒนธรรมลาว (สนุกสนานกับการเต้นท์จังหวะบาทสะหล๊บ ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม : หลวงพระบาง ล่องแม่น้ำโขง ด่านห้วยโก๋น ปากแบ่ง น่าน
06.00 น
พร้อมกันที่ท่าเรือ เพื่อนำลงเรือ VIP เพื่อล่องเรือทวนกระแสน้ำกลับเส้นทางเดิม  บริการอาหารเช้าบนเรือ (มื้อที่ 7) พร้อมชมทัศนียภาพยามเช้าและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง
11.00 น
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหาร เรือลอ่งทวนกระแสน้ำ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเดิม ปากแบ่ง
(รวมระยะเวลาล่องเรือทวนกระแสน้ำประมาณ 7ชั่วโมง)
16.00 น.
ถึงด่านชายแดนห้วยโก๋น นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ด่านน้ำเงิน (เส้นทางเดิม) จากนั้นผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง ลาว-ไทย และนำท่านเดินทางกลับจังหวัดน่าน เส้นทาง ทุ่งช้าง – น่าน
18.00 น.
เดินทางกลับถึง น่านโดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• กำหนดการเดินทาง

• วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 (เปิดจองแล้วค่ะ)

อัตราค่าบริการ
• อัตราค่าบริการ - ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900 บาท
- เด็กต่ำกว่า 10 ปี ท่านละ 5,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่)

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทร. 086-345 3730,088-293-4583, 087-579 3337
สอบถามทางไลน์ ADD Line ID : jutarat.kung / so_ya
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ายานพาหนะไป- กลับ น่าน – หลวงพระบาง,ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2  คืน: ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
6. ค่ามัคคุเทศก์ี่ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

• ค่าบริการไม่รวม 1. ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ  100 บาท (แล้วแต่จิตศรัทธาค่ะ)
2 . ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยลาว - ขับรถไทยลาว  (แล้วแต่เป็นน้ำใจให้กันค่ะ)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,500.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวก, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
เอกสารการเดินทาง

1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทา และ หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

2 ส่งเอกสารพาสปอร์ตเล่มจริง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันให้ทัวร์ เพื่อทำการแสตมป์หนังสือเดินทางล่วงหน้า เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการข้ามแดนในวันเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในเรื่องของเทคโนโลยีด่านน้ำเงิน สปป.ลาว

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
2. รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้คะ
3. โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีคะ
การจองทัวร์ ช่องทางการชำระเงิน: ลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เงื่อนไขการจอง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวนท่านละ 3,000 บาท
พร้อมส่งแฟกซ์สำเนาหน้า passport ล่วงหน้า ส่งทาง email: lannatouring@hotmail.com หรือ ส่งทางไลน์ 083 - 761 7040
• การสำรองที่นั่ง 1. ส่ง Passport เล่มตัวจริงมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเพื่อความสะดวกในวันเดินทาง
2. อัตราค่าบริการส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 507-0-99951-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 012 -1 - 98609 - 4 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร (passport เล่มจริง)
• ลานนาทัวร์ริ่ง 115 หมู่ 5 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 วงเล็บ (ระบุทริปวันเดินทาง)
หมายเหตุ : ส่งพัสดุลงทะเบียน EMS เท่านั้นนะคะ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 50%
2 . แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน แต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำทั้งหมด
3 . แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ

1. มีบริการเครื่องดื่ม เช่น ชา , กาแฟ ผลไม้ ฟรี ตลอดการเดินทางค่ะ
2. มีคาราโอเกะให้ร้องเพลง/ชมภาพยนตร์เพื่อความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง
3. มีห้องน้ำบนเรือเพื่อความสะดวก จำนวน 2 ห้อง
4. เก้าอี้และเบาะสามารถปรับเอนได้ตามสบายค่ะ

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม

หลวงพระบาง จัดเป็นอีกหนึ่งเมืองที่อุดมด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรบรรจงของวัดวาอาราม กลุ่มบ้านเรือนเก่าแก่ทั้งเรือนแถวแบบลาวและแบบโคโลเนียล หลังจากที่องค์การยูเนสโกได้เข้ามาสำรวจเมืองหลวงพระบางในปี พ.ศ. 2536-2537 และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งเมืองในปีถัดมา ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ แม้ว่าหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะทำให้ทั้งหลวงพระบางเต็มไปด้วยนักธุรกิจ นักลงทุนจากทั่วโลก แต่ด้วยความเข้มงวดของรัฐบาล ความร่วมมือของสถานประกอบการต่างๆ และภาคประชาชน ทำให้วิถีชีวิตและโครงสร้างธุรกิจในหลวงพระบางค่อยๆเติบโตและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลวงพระบาง จึงยังคงมนต์เสน่ห์ของวิถีดั้งเดิมได้อย่างครบถ้วน แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตาม..

เล็กน้อยก่อนเที่ยวหลวงพระบาง
1.โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เดี๋ยวนี้สบายคะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวหลวงพระบาง นอกจากพระราชวังหลวงและวัดแล้ว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับคะ
3.การเที่ยวหลวงพระบาง เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยคะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พักหลวงพระบาง : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องคะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยคะ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยคะ ทุกที่รับหมด..
* ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีคะ*
*ช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว...ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด คือเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
*