เที่ยวไปทั่ว..กับลานนาทัวร์ริ่ง
• ลานนาทัวร์ริ่ง LannaTouring
• ใบอนุญาตเลขที่ 21/00574
Tel : (HOT LINE)
086-3453730, 087-5793337
LINE No.
083-761 7040, 084 - 335-7175
Email/Skype
lannatouring@hotmail.com
เที่ยวกับลานนาทัวร์ิ่ริ่ง
• หน้าแรก ลานนาทัวร์ริ่ง
• ทัวร์โปรโมชั่น 2557
• ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
ทัวร์โปรโมชั่น(แนะนำ)
• ทัวร์น่าน-หลวงพระบาง
(เส้นทางสายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง
(ผ่านเส้นทางน่าน-สายใหม่)
ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบางเส้นทางน่าน
• เส้นทางหลวงพระบางทางน่าน
• ล่องเรือหลวงพระบางทางน่าน
• เที่ยวน่านหลวงพระบางทางรถ
ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน
•เที่ยวน่านเมืองเก่า วัดภูมินทร์
•เที่ยวดอยภูคา หนองบัว ไทลื้อ
•เที่ยวห้วยโก๋นชายแดนลาว
•เที่ยวบ่อเกลือ เกลือภูเขา
•เที่ยวล่องแก่งน้ำว้าน่าน
•เทียวผาชู้ ดอยเสมอดาว
เที่ยวน่านกับ อสท.
ท่องเที่ยวน่านกับนิตยสารอสท.
• สองน่องท่องเมืองแฝด
น่านหลวงพระบาง
• ทางภูเขาเรื่องราวเมืองน่าน
• ภูเข้วิถีแห่งขุนเขา
ข้อมูลท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวไทยกับททท.
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยว กัมพูชา
ลานนาทัวร์ริ่ง   :   www.lannatouring.com

โทร. 086-345-3730, 087-579-3337, 083-761-7040, 054- 765 222 แฟ็กซ์ 054-710-195
 Email/Msn: lannatouring@hotmail.com
202 หมู่ 1 บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  55000

สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลากหลาย..กับลานนาทัวร์ริ่ง...
     ลานนาทัวร์ริ่ง เสนอโปรแกรมนำเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศย้อนยุคแบบล้านนา..อดีตราชธานีแห่งลาวเหนือ…เมืองแฝดพี่แฝดน้องของเมืองน่าน..หลวงพระบาง
ใบอนุญาตนำเที่ยวที่ 21/00574

คลิกชม...รวมรูปเที่ยว น่าน-หลวงพระบาง : เส้นทางสายใหม่ น่าน - หลวงพระบาง
[CODE : Lao02]  : เดินทางโดยรถตู้ น่าน ด่านห้วยโก๋น ลาว เมืองเงิน หงสา ไชยบุรีวัดเชียงทอง พระราชวังหลวง พระธาตุพูสี น้ำตกตาดกวางสี ถนนคนเดินหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว หงสา น่าน
( พักโรงแรมในหลวงพระบาง 2 คืนค่ะ )
กรุ๊ปหมู่คณะสามารถ กำหนดการเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก : น่าน - ด่านชายแดนห้วยโก๋น -เมืองเงิน – หงสา -ไชยะบุรี
05.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (หน้าโรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.00น.
นำท่านออกเดินทางผ่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ ด่านชายแดนห้วยโก๋น   อ.เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุดท้ายชายแดนน่าน (รวมระยะทาง 138 กิโลเมตร)
08.30น.
ถึง ด่านชายแดนห้วยโก๋น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางผ่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรี  ประเทศลาว - หงสา ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร เส้นทางรถวิ่งสบาย
10.30 น.
ถึงเมืองหงสา - แวะตลาดหงสา และ เดินเล่นตลาดหงสา พร้อมเดินทางต่อไปแขวงไชยะบุรี ทางลาดยางแล้ว 96 ก.ม. ขับรถชมเมืองไชยะบุรี”อาหารกลางวันที่แขวงไชยะบุรี” หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อไป เมืองเชียงเงิน แขวงหลวงพระบาง 64 ก.ม. ถึงทางแยกเชียงเงิน นำท่านเดินทางต่ออีก ระยะทาง 25 ก.ม.ถึงหลวงพระบาง
17.00 น.
ถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่านเข้าพักโรงแรมเรือนพิไลลักษณ์  หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน  (แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น : ห้องละ 2 ท่าน) 
19.00 น. 
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (ถนนคนเดิน/ Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบาย หรือเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย 
วันที่สอง : ตักบาตรเช้า ตลาดเช้าหลวงพระบาง  พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี
05.30 น.
นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 4)
08.30 น.
หลังอาหารนำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและเป็นศูนย์ศิลปะกรรมล้านช้าง ชมพระราชวังหลวง หรือ พิพิธภัณฑ์ล้ำค่าสมัยเจ้ามหาชีวิต เที่ยวชม พระธาตุพูสี และนำท่านนมัสการ พระพุทธพูสี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง  ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองหลวงพระบาง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แบบตำรับหลวงพระบาง
13.00 น.
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงามและนำเที่ยวชม ตลาดดารา ตลาดสินค้าพื้นเมืองของหลวงพระบาง
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นเที่ยวชมเมือง หรือเที่ยวบาร์รำวงย้อนยุค (สนุกสนานกับการเต้นท์จังหวะบาทสะหล๊บ ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : หลวงพระบาง หงสา ด่านห้วยโก๋น น่าน
07.00 น
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เส้นทางเดิม หลวงพระบาง แขวงไชยะบุรี หงสา
12.30 น
ถึงเมืองหงสา บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ด่าน เมืองเงิน - ด่านห้วยโก๋นจ.น่าน
15.00 น.
ถึงด่านชายแดนห้วยโก๋น จากนั้นผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง ลาว-ไทย และนำท่านเดินทางกลับจังหวัดน่าน เส้นทาง ทุ่งช้าง – น่าน โดยสวัสดิภาพ
18.00 น.
เดินทางกลับถึงน่านโดยสวัสดิภาพทุกท่าน
อัตราค่าบริการ
• อัตราค่าบริการ - จำนวน 5- 6 ท่าน ท่านละ 11,900 บาท
- จำนวน 7- 8ท่าน ท่านละ 10,900 บาท
- จำนวน 9 ท่าน ท่านละ 9,900 บาท
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-345 3730, 087-579-3337, 083-761 7040
• ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ายานพาหนะไป- กลับ น่าน – หลวงพระบาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักในโรงแรมหลวงพระบาง 2  คืน: ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
6. ค่ามัคคุเทศก์ี่ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
7. ค่าประภันภัยทุกที่นั่ง

• ค่าบริการไม่รวม 1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
2. ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้ากระติบละ 100 บาท (แล้วแต่ศรัทธาคะ)
3. ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถลาว (แบบว่าเป็นน้ำใจให้กันค่ะ)
• พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 1,500.-บาท
• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, หมวก, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
เอกสารการเดินทาง

1. ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทา และ หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
2. ผู้ใหญ่ หากไม่มีหนังสือเดินทาง : ใช้รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อประกอบเอกสารเข้าประเทศลาวเท่านั้น)
3. เด็ก หากไม่มีหนังสือเดินทาง : ใช้รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด + สำเนาสูติบัตร 2 ชุดพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ
4. ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หมายเหตุ :
1. ท่านที่ไม่มีหนังสือเดินทาง (passport) เพิ่มอีกท่านละ 400.- บาทค
2. ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ อันสาเหตุมาจากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือการปฎิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ
3. รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสลับสถานที่ท่องเที่ยวก่อน-หลังได้คะ
4. โปรแกรมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีคะ
การจองทัวร์ ช่องทางการชำระเงิน : ลาวเหนือ หลวงพระบาง ทางรถ
• เงื่อนไขการจอง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท
พร้อมส่งแฟกซ์สำเนาหน้า passport ล่วงหน้า หรือสแกนส่งทาง Email: lannatouring@hotmail.com
• การสำรองที่นั่ง 1. ส่ง Passport เล่มตัวจริงมาที่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเพื่อความสะดวกในวันเดินทาง
2. อัตราค่าบริการส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หมายเลขบัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 732-2-23955-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
2. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 337-097-669-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา น่าน
3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง หมายเลข 507-0-99951-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาน่าน
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 50%
2 . แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน แต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำทั้งหมด
3 . แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ

1. เดินทางโดยตู้ VIP จาก จังหวัดน่าน ถึงหลวงพระบาง และนำเที่ยวหลวงพระบางตลอดรายการ
2. สามารถกำหนดการเดินทางได้ทุกวันคะ

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกโลกทางวัฒนธรรม สำหรับเมืองนี้เน้นเที่ยวโบราณสถานและชมวิถีชีวิตย้อนยุคล้านนา บรรยากาศที่เรียบง่าย ไม่เร่งรีบแข่งกับเวลามากนักและจิตใจอันดีงามของคนหลวงพระบาง ก็ต้องบอกว่าเมืองนี้สวยค่ะ

เล็กน้อยก่อนเที่ยวหลวงพระบาง
1.โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง เดี๋ยวนี้สบายคะ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวหลวงพระบาง นอกจากพระราชวังหลวงและวัดแล้ว ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับคะ
3.การเที่ยวหลวงพระบาง เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย หนาวนิดหน่อยคะ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและเส้นทางเป็นไหล่เขา
6.ที่พักหลวงพระบาง : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องคะ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกผักและปลาเยอะหน่อยคะ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยคะ ทุกที่รับหมด..
* ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีคะ*
*ช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว...ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด คือเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
*