ทีมงานลานนาทัวร์ริ่ง
Your Travel We Care
• นายชัยยา ครองยุติ (ตู่)
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว OHAP
ปริญญาตรีการบริหารจัดการโรงแรมท่องเที่ยว วิทยาลัยสยามธุรกิจ
เบอร์โทร. 089 - 155 5477
• นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง (กุ้ง)
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เบอร์โทร. 086 - 345 3730
• นางสาวณัฐยา สุขไตรภพ (ก้อย)
ปริญญาตรีมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เบอร์โทร. 087 - 579 3337
• นางสาวโศรยา หวังแก้ว (โส)
ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เบอร์โทร. 088 - 293 - 4583