วีซาลาว เอกสารเดินทางลาว การเดินทางเข้าออกลาว เที่ยวประเทศลาวใช้เอกสารอะไร
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว  
เที่ยวลาวต้องทำอย่างไร เอกสารในการเดินทางเข้าออกประเทศลาว
เอกสารสำคัญในการเดินทาง

ถึงแม้ลาวจะเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทย แต่การเดินทางเข้า-ออกประเทศลาว ก็ควรจะเคารพกฎระเบียบและกระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ โดยเอกสารสำคัญที่เราจะตอ้งใช้เวลาเดินทางเข้าประเทศลาว ได้แก่

1. หนังสือเดินทาง : สำหรับคนไทยเรา เพียงแค่อายุของหนังสือเดินทาง (Passport) เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ก็สามารถเข้าไปเที่ยวลาวได้แล้ว โดยสามารถพำนักได้ 30 วัน นอกจากนี้ ผู้ที่มีหนังสือเดินทางยังสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศลาว แต่หากอยู่นานเกินกำหนดจะเสียค่าปรับวันละ 10$

2. เอกสารเข้า-ออกประเทศ : Arrival card และ Departure Card (ไทย) เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ทุกครั้งเวลาเข้า-ออกประเทศไทย ทั้งจากด่านชายแดนและจากสนามบิน (เวลาไปต่างประเทศ) ที่สำคัญ ก่อนจะผ่านด่านทุกครั้งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับหนังสือเดินทาง ส่วนการกรอกข้อมูลก็ไม่ยากเพราะมีภาษาไทยกำกับ และบางจุดยังมีตัวอย่างให้ดูด้วย (ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Arrival Card และ Departure Card (ลาว) เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ทุกครั้งเวลาเข้า-ออกประเทศลาว (เหมือนกับของไทย) โดยปกติจะวางบนโต๊ะกรอกเอกสารบริเวณด่านของลาว (ถ้าไม่มี สามารถขอกับเจ้าหน้าที่ได้) โดยรายละเอียดในเอกสารจะเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษ แต่เราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้ควรกรอกข้อมูลทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อย ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ประทับตราพร้อมกับหนังสือเดินทาง

หนังสือผ่านแดนชั่วคราว
สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนตามที่ระบุไว้ในความตกลง รวมถึงคนที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ต้องเตรียมรูปถ่าย1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป , สำเนาบัตรประชาชนะ 2 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, และค่าธรรมเนียมผ่านแดน สามารถขอทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (สอบถามได้ที่ด่านชายแดนแต่ละจังหวัด) โดยใบผ่านแดนนี้สามารถพำนักในลาวได้ 3 วัน 2 คืน แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น (หากอยู่เกินจะต้องเสียค่าปรับวันละ 5$) ที่สำคัญจะต้องกลับเข้ามาทางด่านเดิมที่ผ่านออกไปเท่านั้น (เข้าด่านไหนออกด่านนั้น)

แผนที่ลาว