ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวพม่า เที่ยวพม่าอย่างไร รู้จักพม่า ประเทศพม่า
รู้จักพม่า
จากพม่า ( Burma) เป็น เมียนมาร์ ( Myanmar) และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2010 และเปลี่ยนเป็นธงชาติเป็นแถบสีเหลือง เขียวแดง โดยมีรูปดาวขนาดใหญ่ตรงกลาง หมายถึง การรวมทุกรัฐเป็นหนึ่งเดียวกัน (แทนธงเดิมที่มีรูปดาว 14 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนการปกครองร่วมกันของ 7 รัฐ 7 เขต) มีดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจำชาติของพม่า ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบได้มากในประเทศพม่า ดอกประดู่จึงเป็นสัญลักษณ์แทนความแข็งแรง ความทนทาน และเป็นดอกไม้สำคัญในพิธีทางศาสนาของพม่า

ดินแดนพม่าเป็นเส้นทางการค้าระหว่างจีนและอินเดียและมีอาณานิคมติดต่อกับบังคลาเทศ ลาวและไทย พม่าจึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันหลากหลายและผู้คนหลากหลายเชื้อชาติชนเผ่าอีกด้วย เริ่มตั้งแต่ ชาวมอญ ชนเผ่าแรกที่ตั้งถิ่นฐานในดินแดนพม่าและได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาผ่านมาจากอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษที่ 2 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช สร้างอาณาจักรในดินแดนพม่าตอนใต้เรียกว่า อาณาจักรสุธรรมวดี (เมืองหงสาวดี) กษัตริย์องค์สำคัญของชาวมอญคือ สมเด็จราชาธิราช และเจ้าเมืองสะเทิมในสมัยพระเจ้าสุธรรมวดี (สมัยสุโขทัยของไทย) ชาวมอญเป็นชนเผ่าที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ชาวปยู ตั้งถิ่นฐานอยู่ตอนใต้ริมแม่น้ำสะโตง เมืองตองอู ชาวปยูนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทได้รับการศึกษาจากวัดตั้งแต่เล็กๆ เมื่อชนเผ่าพม่าตอนเหนือขยายอำนาจสร้าง อาณาจักรพุกาม เข้าสู่ยุครุ่งเรืองที่สุดของพม่า ประกอบด้วย 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่า คือ พระเจ้าอนิรุทธ์ ผู้นำพุทธศาสนาสู่ดินแดนพม่าและมั่นคงจนทุกวันนี้ และพระเจ้าอลองสิตา (ในสมัยพระเจ้ามนูหะของอาณาจักรมอญ ต่อมาพระเจ้าปดุงยึดครองดินแดนชาวมอญได้) และกษัตริย์ผู้ได้สมญาว่าผู้ชนะสิบทิศ “พระเจ้าบุเรงนอง” (สมัยกรุงศรีอยุธยาของไทยยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จนเข้าสู่ราชวงศ์คองบองผู้สร้างราชธานีมัณฑะเลย์ (สมัยรัชกาลที่ 3-4 ของไทย)

เมืองหลวงของพม่าในอดีตประกอบด้วย เมืองพุกาม (เมืองบะกัน) เมืองหงสาวดี (เมืองพะโคหรือบะโก) เมืองสกาย เมืองอังวะ เมืองอมรปุระ เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้ง เคยเป็นเมืองหลวงในอดีตของพม่าทั้งสิ้น เนื่องจากกษัตริย์พม่ามักย้ายเมืองหลวงเพื่อหาทำเลที่ตั้งในการขยายอาณาเขต และความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดิน(เปลี่ยนราชวงศ์) จึงมักย้ายที่ตั้งเมืองหลวงด้วย เมืองหลวงในอดีตพม่าจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ที่ได้อนุรักษ์ไว้จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของพม่า

เมืองหลวงในปัจจุบันของพม่า คือ เมืองเนปิดอว์ ( Naypydaw) เดิมชื่อว่า เปียงมนา ( Pyinmana) สำหรับคำว่า เนปิดอว์ หมายถึง เมืองใหญ่ พม่าได้สร้างเมืองเนปิดอว์เป็นเมืองหลวงเพราะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองย่างกุ้งกับเมืองมัณฑะเลย์ และตั้งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งทางทิศเหนือประมาร 360 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์ราชการ ซึ่งมีทำเนียบรัฐบาลที่มีความสวยงามใหญ่โตอลังการที่สุดแห่งหนึ่ง แม้เนปิดอว์จะเป็นเมืองหลวงของพม่าในปัจจุบัน แต่ต้องยกให้ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ศูนย์กลางของพม่า

เชื้อชาติและภาษาหลากหลายของพม่า : ปัจจุบันพม่ามีประชากรประมาณ 55.4 ล้านคน ประกอบด้วยผู้คนกว่า 135 เชื้อชาติ แบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ พม่า 68 % ไทใหญ่ 8 % กระเหร่ยง 7 % ยะไข่ 4 % จีน 3 % มอญ 2 % อินเดีย2 % และชนกลุ่มน้อย 6 กลุ่ม ได้แก่ ชาวกะหยิ่น (กะเหรี่ยง) ชาวกะฉิ่น ชาวยะไข่ ชาวซิน และชาวมอญ โดยมีภาษาถิ่นมากถึง 242 ภาษา มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติประมาณ 90 % ศาสนาคริสต์ 5% และศาสนาอิสลาม 3.8 %

อาณาเขตและการปกครอง : พม่ามีพื้นที่ประมาณ 678,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 รัฐ คือ รัฐคะฉิ่น ( Kachin) รัฐกะยา ( Kayah) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) รัฐฉานหรือรัฐไทใหญ่ (Shan) รัฐชิน (Chin) รัฐมอญ (Mon) และรัฐยะไข่ หรือระไคน์ (Rakhai) และ แบ่งเป็น 7 เขตคือ เขตตะนาวศรี (Taniantharyi) เขตพะโค (Bago) เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) เขตมาเกว (Magway) เขตย่างกุ้ง (Yangon) เขตสะกาย (Sagaing) และเขตอิรวดี (Ayeyarwady)

ภูมิประเทศ ประเทศพม่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างที่ราบสูงทิเบตและคาบสมุทรมลายู ประมาณ 50 % ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีเทือกเขาทอดยาวจากเหนือจรดใต้ คือ เทือกเขา Wedtem Yoma Pegu และเทือกเขา Shan Plateau โดยมีจุดสูงสุดที่ยอดเขาคากาโบราชี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,880 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ 3 สายคือ แม่น้ำอิรวดี, แม่น้ำสะโตง และแม่น้ำสาละวิน โดยแม่น้ำอิรวดีถือเป็นแม่น้ำสายที่สำคัญที่สุดของประเทศพม่า มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านใจกลางประเทศก่อนไหลออกทะเลอันดามัน และพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดียังเป็นที่ตั้งเมืองสำคัญและราชธานีโบราณหลายแห่งของประเทศพม่าอีกด้วย คือ มัณฑะเลย์ อังวะ อมรปุระ แปร และพุกาม ส่วนแม่น้ำสาละวิน ถือเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศ มีความยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากเทือกเขาเช่นเดียวกับแม่น้ำอิรวดี แต่จะไหลผ่านที่ราบสูงฉานแล้วออกสู่ทะเลอันดามันที่บริเวณอ่าวเมาะตะมะในรัฐมอญ แม่น้ำทั้งหลายในประเทศพม่าล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเสมืออู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวพม่าทั้งประเทศ

ภูมิอากาศ ประเทศพม่าตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูร้อนตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 43 องศาเซลเซียล ฤดูฝนตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม – ตุลาคม โดยพื้นที่ฝนชุกที่สุดคือ บริเวณชายฝั่งทะเลคือ รัฐยะไข่ และพะโค ส่วนทางตอนกลางของประเทศถูกกำบังด้วยแนวเขายะไข่จึงทำให้มีฝนตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20-29 องศาเซลเซียล ทั้งนี้ประเทศพม่ายังมีสภาพอากาศที่แตกต่างตามความสูงต่ำของพื้นที่ คือในพื้นที่สูงจะยิ่งหนาวเย็นมากขึ้น และบริเวณยอดเขาทางตอนบนสุดของประเทศอาจมีหิมะตกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมอีกด้วย

เวลา เวลาในพม่าช้ากว่าไทย 30 นาที

ไฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ อีกทั้งเต้ารับและเต้าเสี่ยบเหมือนของประเทศไทย จึงไม่มีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ โทรไปพม่า รหัสประเทศ 95 โทรกลับประเทศไทย รหัสประเทศ 66

เงินตรา ใช้สกุลเงินจัต ( Kyat) หรือที่หลายคนเรียกว่า จ๊าต ธนบัตรมีตั้งแต่ใบละ 1,5,10,20,50,100,200,500 และ 1,000 จัต เงิน 1 บาทแลกได้ประมาณ 30-35 จัต เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ต้องการ 1 ดอลลาร์แลกได้ประมาณ 1,000-1300 จัต ควรแลกที่สนามบิน แถวตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือตึกซากุระ ค่อยมั่นใจว่าไม่ได้แบงก์ปลอม

การแต่งกาย เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในพม่าจะต้องเข้า-ออกเขตศาสนสถานตลอดเวลา จึงควรสวมเสื้อผ้าสุภาพและรัดกุม ส่วนสภาพภูมิอากาศในพม่าใกล้เคียงกับเมืองไทย ช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อน อุณหภูมิประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส และแสงแดดจ้า สำหรับผู้มีโปรแกรมเดินทางไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากต้องเดินทางขึ้นเขาที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นประมาณ 10-25 องศาเซลเซียสจึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวด้วย

การเข้าชมและสักการะศาสนสถานต่างๆ ในพม่ามีธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัด ทุกคนต้องถอดรองเท้าตั้งแต่เข้าเขตศาสนสถาน ไม่ว่าทางเข้าจะเป็นพื้นปูนที่ร้อนแรงแสงแดดเพียงใด และบางแห่งต้องถอดถุงเท้าด้วย แนะนำว่าควรสวมรองเท้าที่สวมใส่ง่าย หรือรองเท้าแตะเพื่อความสะดวกในการถอด

ช่วงเวลาท่องเที่ยวพม่า : ช่วปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาไฮซีซันของการเดินทางท่องเที่ยวสู่พม่า เพราะผ่านช่วงฤดูฝนชะล้างฝุ่นตามสถานที่ต่างๆ และเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเหมาะสำหรับเดินทางท่องเที่ยวในพม่าเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน แต่ก็ยังพบนักท่องเที่ยวมากพอสมควร จนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนการเดินทางท่องเที่ยวพม่าเฉอะแฉะไม่สะดวกจึงไม่เป็นที่นิยม

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปพม่า
1.ไม่ยุ่งและไม่คุยเรื่องการเมืองพม่า โดยเฉพาะเรื่องนางอองซาน ซูจี
2. อย่าเข้าไปหรือถ่ายรูปสถานที่ราชการ เช่น ค่ายทหาร สถานีตำรวจ สะพานข้ามแม่น้ำ รวมทั้งห้ามถ่ายรูปทหารหรือตำรวจด้วย
3. คนพม่าบางคนพูดและฟังภาษาไทยได้ จึงควรระมัดระวังคำพูด
4. กรณีนำคอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไป ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
5. ระบบการจรจรของพม่า ขับรถชิดช่องทางขวาตรงข้ามกับเมืองไทย ขณะข้ามถนนควรระมัดระวัง
6. ที่สนามบินอาจมีคนมาช่วยยกของให้เพราะหวังทิป หากไม่ต้องการก็ปฏิเสธได้
7. ห้ามจำหน่ายและนำโบราณวัตถุ สินค้าอัญมณีบางประเภทออกนอกประเทศ จึงควรตรวจก่อนซื้อและต้องมีใบเสร็จพร้อมทับใบอนุญาตนำออกจากทางร้านค้า
8. ไม่ถามหาหญิงบริการ เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร อีกทั้งยังเคร่งในพุทธศาสนา ที่สำคัญคือกฎหมายพม่ารุนแรง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบริการจะถูกจับ

ภาษาพม่าน่ารู้
สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน) : มิงกะลาบา
ขอบคุณ : เจซูปา
ขอบคุณมาก : เจซูเต่น ปาเด
ขอโทษ : ควินโละ บ่าหน่อ
ลาก่อน : ตาตา
สวยมาก , น่ารักมาก : ล่ะเด่ , ช้อเด่
หล่อมาก : ค้านเด่
ใคร : เปตู่
อะไร : ปา
ที่ไหน : เป่หม่า...เล
เมื่อไร : เปโด๊ะ, เปโดน
ทำไม : ปาพิด
แลกเงิน : ไป๊สานเล
คำเรียกเด็กผู้ชายและหนุ่มโสด : หม่อง
เลข
1. : ติ๊
2 : นิ
3. : โตง
4 : เล
5 : งา
6 : ชัก
7 : คูนิ
8 : ชิท
9 : โก
10 : ตะแส่
20 : นะแส่
25 : นะแส่งา
30 : โตงแส่
40 : เลแส่
100 : ติทยาร์
500 : งายาร์
1,000 : ติทถ่อง
8,000 : ชิทถ่อง, ชิตตอง
1,000,000 : ตะตาน
อาหารการกิน
หิวข้าว : เทเมส่าเด่ หิวน้ำ : หยี่ส่าเด่
เท่าไร่ : บ่าล่อวเหล่ เนื้อหมู : แวดตา
เนื้อเป็ด : เบตา เนื้อไก่ : แจ๊ดตา
เนื้อวัว : อเมตา เนื้อแพ : เช็กตา
แกง : ฮิน ผัก : อะย่วย
ข้าวสวย : ทะมิ้น ข้าวต้ม : ซามปะยิ่ว
ข้าวผัด : เทเมจ่อ ข้าวเหนียว : เก้างึน
ก๋วยเตี๋ยว, หมี่ : เข้าก์โซย หมี่ผัด : เข้าก์โซยจ่อ
ไก่ทอด : แจ๊ดตาจ่อ ไข่ : อุ้
น้ำตาล : กะจา น้ำปลา : หงะปยาเหย่
เกลือ : ซา ชาใส่นม : ละแพะ
นม : นุก นมข้น : นุกสี่
กาแฟ : ก่อฟี ขนมปัง : เป่าโมก
เนย : ท้อบั้ก น้ำขวด : ปิละหยี่
น้ำแข็ง : เหย่เกโดะ น้ำเปล่า : เหย่ต้ะ
น้ำร้อน : เหย่นวย น้ำเย็น : เหย่เอะ
อร่อยมาก : อะยาต่าชิเดะ
สถานที่
ธนาคาร : บัน โรงพยาบาล : เช้หย่ง
คลินิก : เซคาน โรงแรม : เต๊โซคาน
ตลาด : เซ สถานีรถไฟ : บู่ด่าหย่ง
สถานีตำรวจ : เยสะคาน สนามบิน : หลี่หยิ่งกวย
ท่ารถ : กาเก้ต สถานทูต : ต่านยง
พาหนะและการเดินทาง
รถจักรยาน : สะเบง รถจักรยานยนต์ : ไส่เกิ่ล
รถสามล้อ : ไซกา รถยนต์ : กา
รถประจำทาง : บัสกา รถไฟ : หยะทา
เรือ : เหล่ เครื่องบิน : หลี่หยิ่ง
เดิน : ลางเช่า เดินทางโดยรถ : กาเนะตัว
เดินทางโดยเรือ : เหล่เนะตัว
ข้าวของเครื่องใช้
โทรศัพท์ : โพง ร่ม : ที
ผ้าห่ม : เส่า สบู่ : ซับเปี่ย
ยาสีฟัน : ตั๊วไต้ซี แชมพูสระผม : เกาฉ่อหยี่
อาการทางร่างกาย
ป่วย : เหน่มะเก๊าบู๊ ปวดหัว : เกาไก้
ท้องผูก : วินโชกเด่ ท้องร่วง : วินชอเด่
ไอ : เช้าไซ้เด่ คัน : ย้าเด่
อาเจียน : อ่านเด่ กินยา : เซ้เต้า
ประจำเดือน : ยาตี่ป่อเด่